[1]
โกษาพันธุ ป., “การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง วิชา การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 4, ฉบับที่ 1, น. 61–66, มิ.ย. 2016.