[1]
เกษมเศรษฐ์ ช., ปริญญาเมธี ศ., และ สกุลศึกษาดี ธ., “การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการจัดการสินค้าคงคลังสำหรับโรงงานผลิตภัณฑ์เบเกอรี่”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 4, ฉบับที่ 1, น. 12–26, มิ.ย. 2016.