[1]
พันโท อ. และ เทียนทอง ม., “การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจำแนกรูปแบบการเรียนรู้ VARK ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 4, ฉบับที่ 1, น. 1–11, มิ.ย. 2016.