[1]
ศรีคําแท้ ส. และ ประดับพงศ์ ส., “การศึกษาภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 4, ฉบับที่ 2, น. 125–137, มิ.ย. 2016.