[1]
ลาพันธ์ ล. และ ท่าโพธิ์ ร., “การศึกษาสมบัติทางกายภาพของกระติบข้าวที่สานด้วยไม้ไผ่ กก และคล้า”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 4, ฉบับที่ 2, น. 48–60, มิ.ย. 2016.