[1]
เอี่ยมพริ้ง ป., “แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนโดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กรณีศึกษา สามพันโบก อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 4, ฉบับที่ 2, น. 26–47, มิ.ย. 2016.