[1]
พิมพบุตร ช., “การออกแบบและพัฒนาเศษหนังเทียมเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 183–192, มิ.ย. 2016.