[1]
ดวงบุบผา ส. และ สุกใส ช., “การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปา เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 135–148, มิ.ย. 2016.