[1]
วังหอมส. และ สุกใสช., “การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 103-112, 1.