[1]
โชคณัติ พ., สุภักดี ก., และ ปิตาคะโส ร., “วิธีการวิวัฒนาการโดยใช้ผลต่างเพื่อแก้ปัญหาจัดเส้นทางการเดินทางในการซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 46–58, มิ.ย. 2016.