[1]
แสงฉายว. และ มณีโชติน., “ผลของอุณหภูมิการเผาผงไทเทเนียมไดออกไซด์โด๊ปด้วยเหล็กต่อลักษณะโครงสร้างและการฆ่าเชื้อ Escherichia Coli”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 1-14, 1.