[1]
วงษ์ชวลิตกุล บ., ปราชญ์ปรีชา ท., และ วงษ์ชวลิตกุล ส., “ความคาดหวังความสามารถหลักในการทำงานของนิสิต นักศึกษาสหกิจศึกษา ในทรรศนะของนิสิต นักศึกษา และผู้ประกอบการ กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 5, ฉบับที่ 2, น. 173–192, มิ.ย. 2016.