[1]
นวลมีศรี ส., “การออกแบบระบบโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์แบบผสมผสาน”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 5, ฉบับที่ 2, น. 159–172, มิ.ย. 2016.