[1]
กลิ่นถาวร ส., จันทร์สว่าง เ., และ อารีราษฎร์ ว., “การใช้กิจกรรมการพัฒนาทักษะการออกแบบขั้นตอนวิธีทางคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีปัญหาเป็นฐาน โดยใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 และเทคนิคพี่เลี้ยง”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 5, ฉบับที่ 2, น. 145–158, มิ.ย. 2016.