[1]
นิยมรัตน์ ฤ., “การพัฒนาดินแดงท้องถิ่นเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องโต๊ะอาหาร”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 5, ฉบับที่ 2, น. 52–71, มิ.ย. 2016.