[1]
ลุมชะเนาว์ ว., “การสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์ วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 5, ฉบับที่ 2, น. 11–25, มิ.ย. 2016.