[1]
เชื่อดี ฉ. ., เกรียงกรกฎ ป., และ เกรียงกรกฎ น., “อัลกอริทึมวิวัฒนาการผลต่างที่มีประสิทธิภาพสำหรับการแก้ปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่งแบบหลายคลังสินค้า: กรณีศึกษาโรงงานแปรรูปมันสำปะหลังในจังหวัดนครราชสีมา”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 13, ฉบับที่ 2, น. 111–123, ก.ย. 2023.