[1]
เทนอิสสระ น. และ สุขุมพันธ์ ส., “การอบแห้งสมุนไพรดีปลีที่อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ต่ำ”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 13, ฉบับที่ 2, น. 125–138, ก.ย. 2023.