[1]
นามด้วง ป. และ อัมพุช จ., “Preparation of Composite Beads from Surfactant-modified Montmorillonite Clay for Reactive Black 5 Dye Adsorption”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 13, ฉบับที่ 2, น. 97–110, ก.ย. 2023.