[1]
เอกบูรณะวัฒน์ เ., “การพัฒนาระบบควบคุมสภาวะสบายภายในอาคาร”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 13, ฉบับที่ 2, น. 27–40, ก.ย. 2023.