[1]
อนันต์สุวรรณชัย ส. และ ขอขจายเกียรติ พ., “รูปแบบวัสดุคงคลังสำหรับการสั่งซื้อวัสดุหลายชนิดจากแหล่งเดียวของร้านวัสดุก่อสร้างแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น: กรณีศึกษา”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 13, ฉบับที่ 1, น. 125–137, พ.ค. 2023.