[1]
โปณะทอง บ. ภ., แก้วกอง เ. ., ราชภักดี พ. ., และ พิมพา ฉ. ., “การพัฒนาระบบการเลี้ยงปลาดุกแบบหมุนเวียนน้ำโดยพลังงานแสงอาทิตย์ กรณีศึกษา ชุมชนบ้านนาไม้ไผ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 13, ฉบับที่ 1, น. 97–110, พ.ค. 2023.