[1]
ทองคุปต์ ว., พรหมแก้ว ก., หลีเหล็ม พ., และ มะยะเฉี่ยว ป., “การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องคัดแยกปลากะตักตากแห้ง”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 13, ฉบับที่ 2, น. 1–14, ก.ย. 2023.