[1]
หมู่หมื่นศรี น., สร้อยทอง ป., และ อุปพงษ์ ณ. ., “การออกแบบและพัฒนาเครื่องทดสอบคุณภาพสีใบยาสูบด้วยการประมวลผลภาพ”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 12, ฉบับที่ 2, น. 29–41, ก.ย. 2022.