[1]
ใคร่ครวญ ก., แซ่ตั้ง อ., เทนอิสสระ ส., ทองชัย น., และ เจตินัย ก., “การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลร้านค้าชุมชน กรณีศึกษาศูนย์สาธิตการเกษตรร้านค้าชุมชนตำบลท่าเสา”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 11, ฉบับที่ 2, น. 121–131, ธ.ค. 2021.