[1]
ดอกดวง ก. . ., โททำ บ. . ., และ โกษาพันธุ์ ป. . ., “การพัฒนาแอ็ปพลิเคชันช่วยดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวาน สำหรับผู้สูงอายุ ในจังหวัดอุบลราชธานี”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 11, ฉบับที่ 2, น. 53–65, ธ.ค. 2021.