[1]
มิตสานนท์ ส., โล่นพันธ์ ก. . ., และ วาแม ว., “การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างระบบผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์แบบทุ่นลอยน้ำ กรณีศึกษา บ้านวังดินสอ จังหวัดพิษณุโลก ”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 11, ฉบับที่ 2, น. 81–91, ธ.ค. 2021.