[1]
อินทะแสง ข. และ สุวัฒน์ บรรลือ, “คลังข้อมูลศิลปวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในจังหวัดอุบลราชธานี”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 11, ฉบับที่ 2, น. 27–40, ธ.ค. 2021.