[1]
สุทนต์ ศ., ขันเขตต์ ส. . ., จิรเสรีอมรกุล ก. . ., เล่นวารี ว. . ., บัวเจริญ เ. . ., และ อรรถเวชกุล ย. . ., “การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 8 เมกะวัตต์ ระหว่างวิธีการจัดเรียงกับไม่จัดเรียงแผงเซลล์แสงอาทิตย์”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 11, ฉบับที่ 2, น. 107–119, ธ.ค. 2021.