[1]
ฟองเงิน ว. และ เพ็ชร์หาญ ส. ., “การวิเคราะห์เหมืองความคิดเห็นเครือข่ายเฟสบุ๊ค โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล: Sentiment analysis opinion mining from Facebook Comments Using Data Mining Technique”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 11, ฉบับที่ 1, น. 121–132, มิ.ย. 2021.