[1]
กรมเมืองอ., กันยาวุธฉ., และ เภาโพธิ์อ., “การบำบัดน้ำเสียชุมชนด้วยจุลสาหร่าย คลอโรคอคคัม ฮิวมิโคล่า ในเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพใช้แสงแบบอากาศยก”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 11, ฉบับที่ 1, น. 55-67, มิ.ย. 2021.