[1]
รังสิกรรพุม ก. ., ทองกลม ธ. ., และ ทศโยธิน อ. ., “การวิเคราะห์เกณฑ์ในการผลิตขาเทียมด้วยนวัตกรรมการพิมพ์แบบ 3 มิติ โดยใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 11, ฉบับที่ 1, น. 95–108, มิ.ย. 2021.