[1]
สวนโสกเชือก ภ. และ สุดอุดมม. ม., “การพัฒนาแอปพลิเคชันพยากรณ์การเลือกเรียนต่อตามลักษณะความสนใจส่วนบุคคล”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 11, ฉบับที่ 1, น. 29-40, มิ.ย. 2021.