[1]
พัชรวงศ์สิริ ม. และ เถื่อนใย ณ. ., “ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียจากโรงแรมและรีสอร์ทโดยใช้พื้นที่ชุ่มน้ำประดิษฐ์แบบผสม”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 11, ฉบับที่ 2, น. 1–13, ธ.ค. 2021.