[1]
กสิผล ป. ., ผ่องรัศมี อ., ศิริไชย เ. ., และ สุดตา พ., “การทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์ดีเซลสำหรับน้ำมันไบโอดีเซลถั่วดาวอินคา”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 11, ฉบับที่ 1, น. 69–82, มิ.ย. 2021.