[1]
จุฑาจันทร์ ว., “การศึกษากระบวนการเผาถ่านและสมบัติของถ่านอัดแท่งจากหญ้าแฝก”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 9, ฉบับที่ 2, น. 135–146, ก.ย. 2019.