[1]
ชาญศิริวัฒน์ ธ. และ พลสวัสดิ์ อ., “การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์แผนที่เส้นทางท่องเที่ยวและแอปพลิเคชันนำเสนอข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวบนสื่อประชาสัมพันธ์ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความจริงเสริม ในกลุ่มจังหวัดอีสานตอนล่าง อุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ และอำนาจเจริญ”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 9, ฉบับที่ 2, น. 109–120, ก.ย. 2019.