[1]
พระฉาย แ., โล่ห์วนิชชัย ส., และ รัตนสุพร เ., “การพัฒนาระบบเตือนภัยแหล่งน้ำโดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ตโฟน จากฐานข้อมูลของสำนักงานชลประทานที่ 8 นครราชสีมา”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 9, ฉบับที่ 2, น. 97–108, ก.ย. 2019.