[1]
พระฉายแ., โล่ห์วนิชชัยส., และ รัตนสุพรเ., “การพัฒนาระบบเตือนภัยแหล่งน้ำโดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ตโฟน จากฐานข้อมูลของสำนักงานชลประทานที่ 8 นครราชสีมา”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 9, ฉบับที่ 2, น. 97-108, ก.ย. 2019.