[1]
เชิดชูน. และ ชื่นตาว., “การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการฟาร์มกุ้งด้วยการลดการใช้ไฟฟ้าที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์และควบคุมการเลี้ยงด้วยเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์น้ำแม่นยำ”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 9, ฉบับที่ 2, น. 85-96, ก.ย. 2019.