[1]
รัชโพธิ์ธ. และ ปูนอนม., “การพัฒนาระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบแผ่นเรียบร่วมกับ ระบบผลิตน้ำร้อนแบบเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 9, ฉบับที่ 2, น. 73-84, ก.ย. 2019.