[1]
นันทะลาดแ. และ เห็นงามน., “การออกแบบวงจรบักคอนเวอร์เตอร์เพื่อลดแรงดันไฟตรง 18 โวลต์ เพื่อชาร์จประจุแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 9, ฉบับที่ 2, น. 61-72, ก.ย. 2019.