[1]
พรเจริญส. และ พรเจริญอ., “การพัฒนาระบบอัจฉริยะเพื่อการวางแผนการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ในจังหวัดอุบลราชธานี”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 9, ฉบับที่ 2, น. 37-48, ก.ย. 2019.