[1]
สัณฑมาศย., “การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้ากาบบัวเมืองอุบลราชธานี”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 9, ฉบับที่ 2, น. 13-24, ก.ย. 2019.