[1]
มากดี ศ., “การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับการท่องเที่ยว กรณีศึกษาการท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 10, ฉบับที่ 2, น. 139–152, ต.ค. 2020.