[1]
โกษาพันธุ์ ป. . และ ไชยสิงห์ ภ. ., “การพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบตอบสนองสำหรับเด็กปฐมวัยด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 11, ฉบับที่ 2, น. 15–26, ธ.ค. 2021.