[1]
วีรานุกูล ป. และ สุวีโร ก., “กระบวนการออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างเหล็กของอาคารสำเร็จรูปครึ่งทรงกลม แบบถอดประกอบง่าย”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 9, ฉบับที่ 1, น. 1–13, พ.ค. 2019.