[1]
เตโช จ. . . และ ปิ่นทอง ถ. . ., “การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำไหลโดยใช้กังหันชนิดแกนตั้งในชุมชนตะเคียนเลื่อนริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 10, ฉบับที่ 2, น. 99–112, ต.ค. 2020.