[1]
เกิดเกตุ พ., ขันเขตต์ ส. . ., จิรจริต ว. . ., และ แววศักดิ์ จ. . ., “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมในรอบปี ด้วยการกำหนดทิศรอลม ของกังหันลมจากค่าเฉลี่ยเลขคณิตของทิศลม”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 10, ฉบับที่ 2, น. 49–60, ต.ค. 2020.