[1]
วโรรส ว., ขอขจายเกียรติ พ., และ แก้ววินัด น., “รูปแบบวัสดุคงคลังสำหรับการสั่งซื้อวัตถุดิบสองชนิดจากแหล่งเดียวของร้านกาแฟ : กรณีศึกษา”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 9, ฉบับที่ 1, น. 133–146, เม.ย. 2019.